Bioenergi eller biobränsle

Biobränsle är en förnyelsebar typ av energi. Oftast så handlar det om spill från skogsnäringen som till exempel spån. Eftersom man får ut så pass mycket energi av lite biobränsle så anses detta vara en miljövänlig energi som idag inte utnyttjas till sin fulla kapacitet. Förenklat så kan man säga att bioenergi kommer av att man eldar upp olika typer av biobränsle för att på så sätt få fram värme och energi. Det finns många olika kategorier inom bioenergi som har särskilda egenskaper och användningsområden.
 

Ved

Ved tillhör gruppen trädbränslen och kommer från trädråvara. Eldar man pinnar eller träbitar från skogen så är detta den mest ursprungliga formen av trädbränsle som vem som helst kan komma åt och använda i en vanlig skog. Inom industrin är det vanligt att man utnyttjar de delar av trädet som annars hade kastats, som till exempel grenar, stubbar, bark och kvistar, och omvandlar dessa till bioenergi. Detta är ytterligare ett exempel på hur bioenergi är miljövänlig då man tar till vara på resurser som annars bara hade förverkats.
I Sverige är pappersindustrin väl utvecklad och härifrån får vi ytterligare ett biobränsle som tillhör gruppen trädbränslen, nämligen returlut eller svartlut. Det här är en blandning av de kemikalier och utlösta organiska material som uppstår vid kemiska pappersmassabruk.
 

Pellets

Pellets är små hårt pressade bitar som innehåller restprodukter från skogsindustrin. De här kan användas som biobränsle i hem och fordon. Även om pellets ser obetydliga ut så har man i dessa lyckats koncentrera mycket energi. Ett kilogram pellets innehåller cirka 4,8 kWh energi och pellets anses både vara billiga och miljövänliga att använda.
 

Torv

En stor del av Sveriges yta är täckt av torv. Det här är en tillgång som inte utnyttjas i så stor utsträckning. Torv bildas då döda växter bryts ner av bakterier, svampar och kemiska föreningar utan tillgång till syre. Torv som innehåller mer kol och väte är särskilt intressant som bränsle eftersom denna typ är mycket energirik. Torv utvinns i glesbygder och är ett viktigt komplement till skogs och jordbruk.
 

Biogas

Biogas uppstår då biologiskt nedbrytbart avfall i en syrefri miljö avger metangas och koldioxid. Det är helt enkelt gas som uppstår vid rötning och därför kallas den ibland också för rötgas. Man kan använda biogas som biobränsle för fordon och för uppvärmning. I reningsverk är det vanligt att man tar tillvara på biogasen för att täcka det egna energibehovet och även för att distribuera gas till fordon och uppvärmning. I storstäder har folk redan vant sig vid doften av bussar som körs på biogas och den blir ett allt vanligare alternativ även för andra typer av fordon som taxi och kurirbilar.
 

Avfall

Avfall är en kategori av bioenergi där man kan räkna in flera av de ovan nämnda metoderna. Man kan till exempel producera biogas från biologiskt avfall. Dessutom kan man utvinna biobränsle av avfall genom att bränna det. Det handlar inte om sopor från hushåll eftersom dessa i alltför stor utsträckning inkluderar fossila bränslen och plaster. Däremot är industriellt avfall och slam från avloppsreningsverk väl lämpade som bioenergiresurser.